Αλλαγές

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Βασιλεία του Θεού

2.909 bytes αφαιρέθηκαν, 21:36, 18 Μαρτίου 2008
καμία σύνοψη επεξεργασίας
{{επιμέλεια}}{{πηγές}}'''Βασιλεία''' ή '''Κυβέρνηση''' του Θεού, αποκαλούμε την διοικητική οικονομία του Θεού, η οποία επεκτείνεται και επί του κόσμου του οποίου ζούμε και ο άνθρωπος ως λογικό, αυτόβουλο και ελεύθερο ον δύναται να παρέμβει εν τη εκτυλίξει του ρου της ιστορίας. Παρά τη βούληση και την ενέργεια αυτή του ανθρώπου, η βουλή του Κυρίου επικρατεί, όπως υπό της Αγίας Γραφής μαρτυρείται. Σε ότι αφορά μάλιστα το φυσικό κακό του κόσμου τούτου, πρέπει να λεχθεί οτι επιτρέπεται κατ αυδοκίαν του Θεού, για παιδαγωγικούς λόγους, το δε ηθικό κακό, το αποστρέφεται και το «''μισεί''».
Η Βασιλεία του Θεού, δεν είναι μια "κυβέρνηση", αλλά η μετοχή των αγίων στο Φως και τη Ζωή του Θεού. Όποιους καλεί ο Θεός, τους καλεί στο φως, όπως λέει και ο απόστολος Πέτρος στους Χριστιανούς: "Σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως". -Α΄ Πέτρου 2/β΄ 9. Είναι το ίδιο που διαβάζουμε στο Κολοσσαείς 1/α΄ 12,13, όπου ο απόστολος Παύλος λέει ότι "η βασιλεία των υιών του Θεού", είναι ο "κλήρος" (η κληρονομιά) "των αγίων εν τω φωτί". Οι "άγιοι" λοιπόν, είναι οι "φωτισμένοι" Χριστιανοί, "κληρονόμοι της βασιλείας". Ο ίδιος απόστολος, μας λέει: "Όσοι γαρ Πνεύματι Θεού άγονται, ούτοι υιοί Θεού εισιν… ει δε τέκνα και κληρονόμοι. Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού, είπερ συμπάσχομεν, ίνα και συνδοξασθώμεν".-Ρωμαίους 8/η΄ 14-17. Για το ίδιο θέμα, μιλάει επίσης στο Γαλάτας 3/γ΄ 29: "άρα του Αβραάμ σπέρμα εστέ, κατ' επαγγελίαν κληρονόμοι". Και τα τέκνα του Αβραάμ κληρονομούν τη Βασιλεία των Ουρανών: "πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσιν και ανακλιθήσονται (θα καθήσουν) μετά Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών" -Ματθαίος 8/η΄ 11. "Κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου". -Ματθαίος 25/κε΄ 34. Η βασιλεία αυτή, δεν είναι κάτι μελλοντικό, μα κάτι που συμβαίνει από τώρα, για όσους αναγεννιούνται με το βάπτισμα, σύμφωνα με τον απόστολο Παύλο: "Και υμάς όντας νεκρούς τοις παραπτώμασιν και τοις αμαρτίαις υμών… και όντας ημάς νεκρούς τοις παραπτώμασιν, συνεζωοποίησεν τω Χριστώ… και συνήγειρεν και '''συνεκάθισεν''' εν τοις επουρανίοις εν Χριστώ Ιησού". Η "βασιλεία του Θεού", είναι η "[[αναγέννηση]]", ή "1η ανάσταση": "Μακάριος και άγιος ο έχων μέρος εν τη αναστάσει τη πρώτη. Επί τούτων ο δεύτερος θάνατος ουκ έχει εξουσίαν, αλλ' έσονται ιερείς του Θεού και του Χριστού και βασιλεύσουσιν μετ' αυτού τα 1000 έτη". -Αποκάλυψη 20/κ΄ 6. Το εδάφιο αυτό δεν μιλάει για μια υποτιθέμενη μελλοντική [[Χιλιετής Βασιλεία|Χιλιετή Βασιλεία]], αλλά για μια παρούσα μετοχή στο φωτισμό της αναγέννησης. Η "πρόσκληση" του Θεού, και η "δωρεά του Αγίου Πνεύματος", αποσκοπεί σε αυτήν ακριβώς τη "βασιλεία": "και λήμψεσθε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Υμίν γαρ εστιν η επαγγελία… όσους αν προσκαλέσηται Κύριος ο Θεός ημών". -Πράξεις 2/β΄ 38,39.{{επέκταση}}
[[Κατηγορία:Ορθόδοξη ποιμαντική διδασκαλία]]
12.398
επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης