Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Νοέμβριος 15

...ἰδοὺ θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς ἀνεῳγμένους καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ ἑστῶτα.