Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Δεκέμβριος 15

Της γυναικός η ορθή χρήση της συνουσίας σκοπός εστί της παιδοποιίας. Ο ουν την ηδονήν αποβλεψάμενος εσφάλη περί τη χρήσιν, το μη καλόν ως καλόν ηγησάμενος