Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Απρίλιος 4

«Τας των δυτικών διδασκάλων φωνάς ούτε γνωρίζω, ούτε παραδέχομαι, τεκμαιρόμενος οτι διεφθαρμέναι εισί και περιγέγραπτοι»