Σύμβολο του Αγίου Αθανασίου

Από OrthodoxWiki
Αναθεώρηση ως προς 13:40, 2 Ιουνίου 2008 από τον Magda (Συζήτηση | Συνεισφορά) (Δείτε επίσης: en)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το Σύμβολο του αγίου Αθανασίου ή Symbolum Quicunqve, είναι ένα από τα πρώτα σύμβολα της χριστιανικής πίστης το οποίο αποδίδεται στον Αθανάσιο Αλεξανδρείας, και το οποίο, σύμφωνα με πολλούς δυτικούς μελετητές, πρωτογράφτηκε στα Λατινικά.

Σκοπός και Πατρότητα του Συμβόλου του αγίου Αθανασίου

Το συγκεκριμένο σύμβολο καταπολεμά τον Αρειανισμό, τον Νεστοριανισμό, τον Μονοφυσιτισμό και την αίρεση του Μακεδονίου.

Κάποιοι Δυτικοί θεολόγοι θεωρούν λανθασμένη την άποψη που έχει επικρατήσει, ότι ο Αθανάσιος έγραψε το συγκεκριμένο σύμβολο, και ο J.N.D. Kelly, σύγχρονος μελετητής των πατερικών κειμένων, θεωρεί ως πιθανότερο συγγραφέα τον Βικέντιο του Λερίν.[1]. Η υπόθεση αυτή ωστόσο δεν έχει γίνει αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα, καθότι ο Βικέντιος είχε ελλιπή γνώση της ελληνικής γλώσσας στην οποία είναι πιο πιθανό να συντάχθηκε αρχικά το κείμενο. Σε αντίθετη περίπτωση, η διαμάχη γύρω από το Filioque θα είχε ξεκινήσει αμέσως εφόσον οι Ανατολικοί Πατέρες δεν υπήρχε καμία περίπτωση να δεχτούν άλλη εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος εκτός από αυτή του Πατέρα.

Το Σύμβολο


1.Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teneat catholicam fidem: (Όποιος θέλει να σωθεί, είναι αναγκαίο πρώτα απ' όλα, να τηρεί την καθολική πίστη).
2.Quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit, absque dubio in aeternam peribit. (Όποιος δεν την διαφυλάξει πλήρη και απαραβίαστη, χωρίς αμφιβολία θα χαθεί αιώνια).
3.Fides autem catholica haec est: ut unum Deum in Trinitate, et Trinitatem in unitate veneremur. (Η καθολική πίστη λοιπόν είναι αυτή: Τιμούμε ένα Θεό εν Τριάδι, και την Τριάδα εν Μονάδι)
4.Neque confundentes personas, neque substantiam seperantes. (Χωρίς να συγχέουμε τα πρόσωπα, χωρίς να διαιρούμε τη Θεία Ουσία)
5.Alia est enim persona Patris alia Filii, alia Spiritus Sancti: (Γιατί άλλο Πρόσωπο είναι ο Πατέρας, άλλο ο Υιός κι άλλο το Πνεύμα το Άγιο)
6.Sed Patris, et Fili, et Spiritus Sancti una est divinitas, aequalis gloria, coeterna maiestas. (Αλλά είναι μία η Θειότητα του Πατρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος, ίση σε δόξα, συναιώνια σε μεγαλοπρέπεια).
7.Qualis Pater, talis Filius, talis Spiritus Sanctus. (Ότι είναι ο Πατέρας, είναι και ο Υιός, και το Άγιο Πνεύμα).
8.Increatus Pater, increatus Filius, increatus Spiritus Sanctus. (Άκτιστος (αδημιούργητος) ο Πατέρας, άκτιστος ο Υιός, άκτιστο και το Άγιο Πνεύμα).
9.Immensus Pater, immensus Filius, immensus Spiritus Sanctus. (Άπειρος ο Πατήρ, άπειρος ο Υιός, άπειρο το Άγιο Πνεύμα).
10.Aeternus Pater, aeternus Filius, aeternus Spiritus Sanctus. (Αιώνιος ο Πατέρας, αιώνιος ο Υιός, αιώνιο το Άγιο Πνεύμα).
11.Et tamen non tres aeterni, sed unus aeternus. (Και όμως δεν είναι τρεις αιώνιοι, αλλά ένας αιώνιος).
12.Sicut non tres increati, nec tres immensi, sed unus increatus, et unus immensus. (Όπως δεν είναι τρεις άκτιστοι, ούτε τρεις άπειροι, αλλά ένας άκτιστος και ένας άπειρος).
13.Similiter omnipotens Pater, omnipotens Filius, omnipotens Spiritus Sanctus. 14.Et tamen non tres omnipotentes, sed unus omnipotens. (Παρομοίως, παντοδύναμος είναι ο Πατήρ, παντοδύναμος ο Υιός, παντοδύναμο το Άγιο Πνεύμα. Και όμως δεν είναι τρεις παντοδύναμοι, αλλά ένας παντοδύναμος).
15.Ita Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus Sanctus. 16.Et tamen non tres dii, sed unus est Deus. (΄Έτσι Θεός είναι ο Πατέρας, Θεός ο Υιός, Θεός το Άγιο Πνεύμα. Και όμως δεν είναι τρεις θεοί, αλλά ένας Θεός).
17.Ita Dominus Pater, Dominus Filius, Dominus Spiritus Sanctus. 18.Et tamen non tres Domini, sed unus est Dominus. (Έτσι Κύριος είναι ο Πατήρ, Κύριος ο Υιός, Κύριος το Άγιο Πνεύμα. Και όμως δεν είναι τρεις Κύριοι, αλλά ένας Κύριος).
19.Quia, sicut singillatim unamquamque personam Deum ac Dominum confiteri christiana veritate compelimur: (Γιατί, όπως μας υποχρεώνει η χριστιανική αλήθεια να αναγνωρίζουμε το κάθε Πρόσωπο να είναι Θεός και Κύριος αφ' εαυτού Του)
20.ita tres Deos aut Dominos dicere catholica religione prohibemur. (Έτσι και η καθολική θρησκεία μας απαγορεύει να λέμε ότι υπάρχουν τρεις Θεοί και Κύριοι).
21.Pater a nullo est factus: nec creatus, nec genitus. (Ο Πατήρ δεν έχει φτιαχτεί από κανέναν: ούτε έχει δημιουργηθεί, ούτε έχει γεννηθεί).
22.Filius a Patre solo est: non factus, nec creatus, sed genitus. (Ο Υιός, είναι μόνο του Πατρός. Δεν είναι κτιστός ούτε δημιουργημένος, αλλά γεννημένος).
23.Spiritus Sanctus a Patre et Filio: non factus, nec creatus, nec genitus, sed procedens. (Το Άγιο Πνεύμα είναι του Πατρός και του Υιού. Δεν είναι κτιστό ούτε δημιουργημένο, ούτε γεννημένο, αλλά εκπορευόμενο).
24.Unus ergo Pater, non tres Patres: unus Filius, non tres Filii: unus Spiritus Sanctus, non tres Spiritus Sancti. Έτσι υπάρχει ένας Πατήρ, όχι τρεις Πατέρες. Ένας Υιός, όχι τρεις Υιοί. Ένα Άγιο Πνεύμα, όχι τρία Άγια Πνεύματα.
25.Et in hac Trinitate nihil prius aut posterius, nihil maius aut minus: (Και σ' αυτή την Τριάδα κανείς δεν προηγείται και κανείς δεν έπεται, κανείς δεν είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος (από τον άλλο).
26.sed totae tres personae coaeternae sibi sunt et coaequales. (Αλλά καθ' ολοκληρία τα τρία πρόσωπα είναι συναιώνια και ίσα μεταξύ τους).
27.Ita ut per omnia, sicut iam supra dictum est, et unitas in Trinitate, et Trinitas in unitate veneranda sit. (Έτσι ώστε σε όλα τα πράγματα, όπως έχει ειπωθεί παραπάνω, η Μονάδα εν Τριάδι, και η Τριάδα εν Μονάδι πρέπει να λατρεύεται).
28.Qui vult ergo salvus esse, ita de Trinitate sentiat. (Όποιος θέλει να σωθεί, έτσι πρέπει να σκέπτεται για την Τριάδα).
29.Sed necessarium est ad aeternam salutem, ut incarnationem quoque Domini nostri Iesu Christi fideliter credat. (Επιπλέον είναι απαραίτητο για την αιώνια σωτηρία, να πιστεύει σωστά στην ενσάρκωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού).
30.Est ergo fides recta ut credamus et confiteamur, quia Dominus noster Iesus Christus, Dei Filius, Deus et homo est. (Γιατί η ορθή πίστη είναι αυτή που πιστεύουμε και ομολογούμε, ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, Υιός του Θεού, είναι Θεός και άνθρωπος).
31.Deus est ex substantia Patris ante saecula genitus: et homo est ex substantia matris in saeculo natus. (Είναι Θεός από την ουσία του Πατέρα Του, γεννημένος πριν από τους κόσμους. Και άνθρωπος από την ουσία της μητέρας Του, γεννημένος μέσα στον κόσμο).
32.Perfectus Deus, perfectus homo: ex anima rationali et humana carne subsistens. (Τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος. Αποτελούμενος από ψυχή λογική και ανθρώπινη σάρκα). 33.Aequalis Patri secundum divinitatem: minor Patre secundum humanitatem. (Ίσος με τον Πατέρα όσον αφορά τη Θεότητα. Κατώτερος απ' τον Πατέρα όσον αφορά την ανθρώπινη φύση Του).
34.Qui licet Deus sit et homo, non duo tamen, sed unus est Christus. (Όμως παρότι είναι Θεός και άνθρωπος, δεν είναι δύο, αλλά ένας Χριστός).
35.Unus autem non conversione divinitatis in carnem, sed assumptione humanitatis in Deum. (Ένας, όχι με μετατροπή της θεότητας σε σάρκα, αλλά με πρόσληψη της ανθρωπότητας από τον Θεό).
36.Unus omnino, non confusione substantiae, sed unitate personae. (Ένας, ολόκληρος, όχι δια της σύγχυσης των ουσιών (της θείας & ανθρώπινης ουσίας), αλλά στην ενότητα του Προσώπου).
37.Nam sicut anima rationalis et caro unus est homo: ita Deus et homo unus est Christus. (Γιατί όπως η λογική ψυχή και η σάρκα κάνουν έναν άνθρωπο, έτσι ο Θεός και ο Άνθρωπος είναι Ένας Χριστός).
38.Qui passus est pro salute nostra: descendit ad inferos: tertia die resurrexit a mortuis. (που υπέφερε για τη σωτηρία μας. Κατέβηκε στην κόλαση. Την τρίτη μέρα αναστήθηκε από τους νεκρούς).
39.Ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis: Ανελήφθη στους ουρανούς, κάθισε εκ δεξιών του Θεού Πατρός του Παντοδύναμου)
40.inde venturus est iudicare vivos et mortuos. (Από όπου και θα έρθει να κρίνει ζώντες και νεκρούς).
41.Ad cuius adventum omnes homines resurgere habent cum corporibus suis: (Στην έλευση του οποίου όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν με τα σώματά τους)
42.et reddituri sunt de factis propriis rationem. (και θα δώσουν λόγο για τα έργα τους).
43.Et qui bona egerunt, ibunt in vitam aeternam: qui vero mala, in ignem aeternum. (Κι αυτοί που έχουν έργα καλά, θα μεταβούν σε αιώνια ζωή, κι αυτοί που έχουν έργα κακά, σε αιώνια κόλαση).
44.Haec est fides catholica, quam nisi quisque fideliter firmiterque crediderit, salvus esse non poterit. Amen. (Αυτή είναι η καθολική πίστη, την οποία αν δεν πιστεύει κανείς ειλικρινά και σταθερά, δεν μπορεί να σωθεί. Αμήν).

Υποσημειώσεις

  1. J.N.D. Kelly, The Athanasian Creed, NY: Harper&Row, 1964.

Δείτε επίσης