Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Φεβρουάριος 8

Οτι το κακόν εστίν ουχί ουσία ζώσα και έμψυχος, αλλά διάθεσις εν ψυχή εναντίως έχουσα προς την αρετήν, δια την από του καλού απόπτωσιν τοις ραθύμους εγγινομένην.