Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Φεβρουάριος 19

Πάσαι αι εντολαί καταλληγουν εις έναν τρόπον, το της μετανοίας τρόπον.