Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Οκτωβρίου 18

Ερευνᾶτε τὰς γραφάς ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ·.


Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον 5:39 [Greek NT: Stephanus Textus Receptus (1550, with accents)]