Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Ιουλίου 11

Η προς τον Θεόν αγάπη υπάρχει εις διαφόρους βαθμούς: ‘Οστις ανθίσταται εις κακούς λογισμούς, ούτος αγαπά κατά το μέτρον αυτού τον Θεόν. ‘Οστις αγωνίζεται κατά της αμαρτίας, παρακαλεί τον θεόν όπως δίδη εις αυτόν δύναμιν, ίνα μη αμαρτάνη, αλλ’ εξ αδυναμίας προσκόπτει εισέτι προς την αμαρτίαν και θλίβεται δια τούτο και μετανοεί. Ούτος έχει την χάριν εν τω βάθει της ψυχής και του νού, αλλά τα πάθη δεν έχουν εισέτι ηττηθή. ‘Οστις δε υπερενίκησε τα πάθη, ούτος δεν έχει πλέον αγώνα, αλλά μόνον προσέχει εαυτώ εν παντί, όπως μη πέσει εις αμαρτίαν. Ο τοιούτος έχει την χάρην μεγάλην και αισθητήν. ‘Οστις αισθάνεται την χάριν και εν τη ψυχή και εν τω σώματι, ούτος είναι τέλειος ανήρ, και εάν διαφυλάξη την χάριν ταύτην, το σώμα αυτού αγιάζεται και αποβαίνει άγιον λείψανον.