Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Δεκέμβριος 3

Οι ψυχικοί άνθρωποι φιλαυτία κατακρατούμενοι...πάσης θεραπείας, δια την υγείαν και απόλαυσιν της σαρκός αντιποιούνται.