Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Δεκέμβριος 24

Ουκ εκλείψει κύματα θάλασσαν, ουδέ φιλάργυρον λύπη.