Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Δεκέμβριος 12

Ουδέν εν τοις ούσι κακόν, ει μη η παράχρησις, ήτις επισυμβαίνει εκ του νου αμελείας περί την φυσικήν γεωργίαν