Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πέτρος Όσιος ο ησυχαστής

Ο Όσιος Πέτρος ο ησυχαστής καταγόταν από την περιοχή του Πόντου. Άγνωστο σε ποιά εποχή γεννήθηκε. Μέχρι τη ηλικία των επτά ετών έζησε με τους γονείς του[1] και μετά κατέφυγε στην περιοχή της Γαλατίας του Πόντου, όπου και ασκήθηκε για μερικά χρόνια. Στη συνέχεια μετέβη και προσευχήθηκε στους Αγίους Τόπους[2] και τέλος κατέληξε στην Αντιόχεια. Εκεί πέρασε το υπόλοιπο μέρος της ζωής του με αυστηρότατη άσκηση και προσευχή. Απέκτησε φήμη αγίου ανδρός σε όλη την περιοχή της Αντιόχειας[3]. Κοιμήθηκε ειρηνικά σε ηλικία 99 ετών. Η μνήμη του εορτάζεται στις 25 Νοεμβρίου.

Στίχοι

Hσύχως βίου το πέλαγος ανύσας,

Προς ησύχιον Πέτρε λιμένα φθάνεις.

Υποσημειώσεις

  1. Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005
  2. "Μηναίον Νοεμβρίου", εκδ. Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2002 σελ. 449
  3. Aφ’ ου δε επροσευχήθη εκεί εις όλους τους ιερούς και αγίους τόπους, εκατέβη εις Aντιόχειαν. Kαι κλεισθείς μέσα εις ένα κελλίον, επρόσεχεν εις τον εαυτόν του, διαλεγόμενος και συνομιλών με τον Θεόν πάντοτε διά μέσου της ιεράς προσευχής, χωρίς να τρώγη άλλο τι φαγητόν, πάρεξ ένα ολίγον ψωμί ζυγιασμένον, και να πίνη νερόν ολιγοστόν. Kαι ταύτα δε τα ολίγα, έτρωγε, και έπινεν εις κάθε δύω ημέρας. Όθεν διά τας τοιαύτας αρετάς του έλαβε παρά Θεού εξουσίαν κατά δαιμόνων. Διότι αυτός ηλευθέρωσεν από το δαιμόνιον ένα άνθρωπον Δανιήλ ονομαζόμενον, τον οποίον κατηχήσας και διδάξας, έκαμε συνασκητήν του ομόζηλον. Kαι πολλών οφθαλμούς τετυφλωμένους ιάτρευσε. Kαι διαφόρους άλλας ασθενείας εθεράπευσε. Kαι άλλα δε πολλά κατορθώματα άδονται του Oσίου τούτου. Tα οποία, άλλα μεν, είναι γεγραμμένα, άλλα δε, λέγονται εξ ακοής και παραδόσεως μόνης.(Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)

Βιβλιογραφία

  • Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, Συναξαριστής των Δώδεκα μηνών του Ενιαυτού , Έκδόσεις Δόμος
  • Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 10, εκδ. Μαρτίνος Αθ., Αθήνα 1964, στ. 379.
  • Μηναίον Νοεμβρίου, εκδ. Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2002.