Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Αλλαγές

Βασιλεία του Θεού

6 bytes προστέθηκαν, 19:42, 2 Απριλίου 2008
μ
καμία σύνοψη επεξεργασίας
Μέσα άλλωστε από τα συγράμματα των πατέρων διακρίνονται «''ο [[Θεόφιλος Αντιοχείας]] ο οποίος σαφώς αναφέρει περί του Κυρίου ότι «βασιλείαν εάν είπω, δόξαν αυτού λέγω».Ο άγιος [[Ιππόλυτος Ρώμης]] παραθέτει το χωρίον Ιωάννου 2, 11 αντικαθιστών εκ παραδρομής τον όρον «δόξαν Αυτού» με τον όρον «βασιλείαν των Ουρανών» ούτως, «αρχή των σημείων ήν εποίησεν ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την βασιλείαν των Ουρανών». Ο [[Κλήμης Αλεξανδρείας|Κλήμης ο Αλεξανδρεύς]] παραθέτει το χωρίον [[Κατά Μάρκον|Μάρκου]] 9,1 αντικαθιστών το «τήν βασιλείαν του Θεού εληλυθυίαν εν δυνάμει» με «τόν Υιόν του ανθρώπου εν δόξη» ούτως, «εισί τινες των ώδε εστηκότων, οι ου μη γεύσωνται θανάτου έως αν ίδωσι τον Υιόν του ανθρώπου εν δόξη». Αυτό διότι είδαν οι απόστολοι τον Χριστό εν τη βασιλεία Αυτού εις την Μεταμόρφωσιν. ''Ο Λουκάς παραλείπει το «εληλυθυίαν εν δυνάμει» του Μάρκου ως κάμει και ο Ματθαίος, όστις παραθέτει «έως αν ίδωσιν τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν τη βασιλεία αυτού»''. Ο [[Ωριγένης]] επίσης βλέπει το Ματθαίον 16, 28, Μαρκον 9, 1, Λουκάν 9, 27 εκπληρωθέν εν τη Μεταμορφώσει του Κυρίου. Το ίδιον ο άγιος [[Ιλάριος Πηκτάβων]] και ο άγιος [[Αμβρόσιος Μεδιολάνων]], όστις γράφει, «οι απόστολοι αληθώς είδον την δόξαν αυτήν, ότε ο Κύριος Ιησούς επί του όρους έλλαμψε με το φως της θεότητος Αυτού». Ταύτα υπενθυμίζουν τα υπό του Γρηγορίου του Θεολόγου λεχθέντα, «φώς η παραδεχθείσα θεότης επί του όρους τοις μαθηταίς» ως και του [[Ιωάννης ο Χρυσόστομος|Χρυσοστόμου]], «λαμπρότερος εαυτού εφαίνετο ο Κύριος, της θεότητος παραδειξάσης τας ακτίνας αυτής»<ref>ενθ. αν. 188</ref>.
Οι Δυτικοί, επηρεασμένοι από τον ''ιερό Αυγουστίνο'' θεολογούν «''καταβίβασι της βασιλείας του Θεού εις κτίσμα και η ταύτισις αυτής μετά της εκκλησίας ή του λαού του Θεού''»<ref>ενθ.αν. 183</ref>. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει πως η βασιλεία του Θεού ιδρύεται εν χρόνω, κάτι που η ορθόδοξος εκκλησία απορρίπτει, για τους [[Αγία Γραφή|Αγιογραφικούς]] και [[Πατρολογία|Πατερικούς]] λόγους, που ανωτέρω εξηγήθηκανκαταδείχθηκαν. Μάλιστα οι απόψεις αυτών καταλήγουν «''ή σε μια πνευματικώς πραγματοποιημένη παρούσα πραγματικότης ή μία μελλοντική ελπίς επικρατήσεως της βασιλείας''», ενώ «''επίσης δύναται να έχη κοσμολογικόν, ή πολιτικόν, ή στρατιωτικόν, ή καθαρώς πνευματικοϋπερβατικόν χαρακτήρα''»<ref>ενθ. αν. 183</ref>. Τέλος πλείστοι των δυτικών θεολόγων «''δε λαμβάνουν υπ' όψιν την υπό της Ιεράς Παραδόσεως συσχέτισιν των χωρίων Ματθ. 16, 28, Μαρκ. 9, 1, Λουκ. 9, 27 με την Μεταμόρφωσιν, ούτω κατά φυσικόν τρόπον ασχοληθέντες τινές με την Μεταμόρφωσιν δεν σχετίζουν δι' όλου την Μεταμόρφωσιν με την έλευσιν της πανταχού παρούσης ακτίστου βασιλείας του Θεού και Λόγου Χριστού''»<ref>ενθ. αν. 190</ref>.
== Υποσημειώσεις ==
12.398
επεξεργασίες