Αλλαγές

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ιεροσύνη

Καμία αλλαγή στο μέγεθος, 00:55, 21 Φεβρουαρίου 2009
μ
Η μαρτυρία των βαθμών της ιεροσύνης τα πρώτα μεταποστολικά έτη
Επεξηγώντας το έργο προς τους [[Απόστολοι|Αποστόλους]], ο [[Ιησούς Χριστός]] αναφέρει;:
: ''"καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς... λάβετε Πνεῦμα ῞Αγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται...αλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς, καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε, καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ, ἵνα ὅ,τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου, δῷ ὑμῖν."''<ref>Ιωάννην 20, 21-23, 15, 16</ref>,
ενώ προσευχόμενος εν τω Πατρίαναφέρει:
:''"καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον. καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα καὶ αὐτοὶ ὦσιν ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ"''<ref>Ιωάννην 17, 18-19</ref>.
: ''"῾Ο ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με"''<ref>Λουκάν 10, 16</ref>.
Ο [[Κλήμης Ρώμης ]] υπομνηματίζει δεικνύοντας συνάμα και την εκκλησιαστική συνείδηση της εποχής πως ''"οι απόστολοι ημίν ευηγγελίσθησαν από Ιησού Χριστού, Ιησούς Χριστός από του Θεού και οι Απόστολοι από του Χριστού εγένετο ουν αμφότερα εκτάκτως εκ θελήματι Θεού"''<ref>Κλήμης Ρώμης, Α΄ Κορινθίους 42, 1-2. PG 1, 292A</ref>. Οι Απόστολοι με τη σειρά τους εξέλεξαν νέα στελέχη της εκκλησίας, όπως τον Τίτο και τον Τιμόθεο, όπου δια επιθέσεως των χειρών τους μετέδωσαν [[Άγιο Πνεύμα|Πνεύμα Άγιο]]. Και πάλι εδώ ο Κλήμης Ρώμης μας αναφέρει πως οι Απόστολοι
: ''"όπως εάν κοιμηθώσι διαδέξονται έτεροι διακεκριμένοι άνδρες την λειτουργίαν αυτών"''<ref>Κλήμης Ρώμης, Α΄ Κορινθίους 44, 2</ref>.
12.398
επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης